หน้าแรก
    ข้อมูลเกี่ยวกับสขจ.พะเยา
    ทำเนียบขนส่งจังหวัด
    โครงสร้างองค์กรและหน้าที่
    สถานที่ตั้ง/เบอร์โทรศัพท์
    แผนงานโครงการต่าง ๆ
    ข้อมูลสถิติ
    กระดานถาม- ตอบ
    ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
    ลิงค์อื่น ๆ

จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.56

 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
 
 

 

 

 

 

 

 


โครงสร้างองค์กร


   
   

        
   
        
 

         
 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล  และจัดระเบียบการขนส่ง
ทางถนนภายในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบงานด้านการประกอบการ
ขนส่ง  การรับจัดการขนส่ง   การสำรวจ  รวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผน  การขนส่ง
การตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง    ควบคุม    และดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน

                นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ  ใบอนุญาตผู้ประจำรถและใบอนุญาตผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยามีการแบ่งโครงสร้างภายในและมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้  
  

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล  งานการเงินและบัญชี  การจัดทำงบประมาณ  การพัสดุ  งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ งานทะเบียนรถราชการ  งานพิมพ์   งานธุรการ ทั่วไป  และช่วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง และงานตรวจการขนส่งของสำนักงาน

2. กลุ่มวิชาการขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวมสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง  เพื่อวางแผนและจัดระบบการขนส่งภายในจังหวัด  กำหนด  ปรับปรุง  ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง  รถขนาดเล็ก  การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท   การวางแผนและตรวจตราปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง  การประชาสัมพันธ์ ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

3. ฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสภาพรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก     กฎหมายว่าด้วยรถยนต์     ได้แก่  การจดทะเบียนรถ    การต่ออายุทะเบียนรถ    การโอนกรรมสิทธิ์รถ   การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนและอื่น  ๆ

4. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ การออกใบอนุญาต  การต่อใบอนุญาต  การยกเลิกหรือการเพิกถอนใบอนุญาต  และอื่น  ๆ

5. สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก    งานด้านทะเบียนและภาษีรถ  (ยกเว้นการจดทะเบียนรถและการย้ายเข้า)  การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ  และงานด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ  ใบอนุญาตขับรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 


จัดทำโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000
โทร: 054-431111 แฟกซ์: 054-481909     อีเมล์: phayao@dlt.go.th