พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสพะเยาครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๐๑   เวลา ๑๒.๐๐ น.  เสด็จฯ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมต้นประจำอำเภอแห่งแรกของอำเภอเมืองพะเยา 
เสด็จฯ  เยี่ยมสถานีประมงกว๊านพะเยา  เสด็จฯ ไปริมแม่น้ำอิง ในบริเวณสถานีประมงกว๊านพะเยา
เพื่อทรงปล่อยพันธุ์ปลา และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรทัศนียภาพกว๊านพะเยา
จากนั้น เสด็จฯ ไปยังวัดศรีโคมคำเพื่อทรงนมัสการพระเจ้าตนหลวง
กระทั่งเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. จึงเสด็จฯ ออกจากเมืองพะเยาไปจังหวัดลำปาง